Všeobecné obchodní podmínky


Efektivní Datum: 10 července 2016

Úvod

Tento web [www.ivfbabble.com] je vlastněn a provozován společností IVF babble Limited. Jsme registrováni ve Velké Británii (technicky „Anglie a Wales“) pod číslem 09599278. Naše sídlo a obchodní adresa jsou na adrese 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londýn WC2H 9JQ. Naše číslo DPH je 259 9585 32.

Tyto smluvní podmínky platí při nákupu zboží prostřednictvím této stránky nebo jiném použití těchto stránek.

Tyto smluvní podmínky můžeme kdykoli změnit. Zkontrolujte je pečlivě, protože budou platit pro všechny nové nákupy provedené po datu účinnosti uvedeném výše.

Přístup na tento web je dočasně povolen a vyhrazujeme si právo zrušit nebo změnit služby bez předchozího upozornění. Neodpovídáme, pokud z jakéhokoli důvodu není tento web kdykoli nebo na jakoukoli dobu nedostupný. Čas od času můžeme omezit přístup k některým částem nebo všem těmto webovým stránkám.

Tento web může obsahovat odkazy na jiné weby (dále jen „propojené stránky“), které nejsou provozovány společností www.ivfbabble.com. www.ivfbabble.com nemá kontrolu nad propojenými stránkami a nepřijímá žádnou odpovědnost za ně ani za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout při jejich používání. Vaše používání propojených stránek podléhá podmínkám používání a služeb obsaženým na každém takovém webu.

Ochrana osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů, které stanoví, jak budeme vaše informace používat, najdete na adrese zde. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním popsaným na tomto webu a zaručujete, že všechna vámi poskytnutá data jsou přesná.

Zákazy

Tento web nesmíte zneužít. Nebudete: spáchat nebo podporovat trestný čin; přenášet nebo distribuovat virus, trojský kůň, červ, logickou bombu nebo jakýkoli jiný materiál, který je škodlivý, technologicky škodlivý, narušuje důvěru nebo jakýmkoli způsobem útočí nebo obscénní; proniknout do jakéhokoli aspektu Služby; poškozená data; způsobovat obtěžování jiným uživatelům; porušovat práva vlastnických práv jakékoli jiné osoby; zasílat jakékoli nevyžádané reklamní nebo propagační materiály, běžně označované jako „spam“; nebo se pokusit ovlivnit výkon nebo funkčnost jakéhokoli počítačového vybavení nebo přístupu k těmto webovým stránkám. Porušení tohoto ustanovení by představovalo trestný čin a www.ivfbabble.com oznámí každé takové porušení příslušným orgánům činným v trestním řízení a sdělí jim vaši totožnost.

Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené distribuovaným útokem odmítnutí služby, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, které mohou nakazit vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný majetek způsobený používáním této webové stránky nebo ke stažení jakéhokoli materiálu zveřejněného na něm nebo na jakémkoli webu s ním spojeným.

Duševní vlastnictví, software a obsah

Práva k duševnímu vlastnictví na veškerý software a obsah (včetně fotografických obrázků), které vám jsou k dispozici na tomto webu nebo prostřednictvím tohoto webu, zůstávají vlastnictvím www.ivfbabble.com nebo jejích poskytovatelů licencí a jsou chráněny zákony o autorských právech a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena na www.ivfbabble.com a jejích poskytovatelích licencí. Obsah, který jste dodali, můžete ukládat, tisknout a zobrazovat výhradně pro vlastní osobní potřebu. Není dovoleno publikovat, manipulovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat v žádném formátu jakýkoli obsah nebo kopie obsahu, který vám byl dodán, nebo který se objevuje na těchto webových stránkách, ani nesmíte používat žádný takový obsah ve spojení s jakýmkoli obchodem nebo obchodem podnik.

Prodejní podmínky

Zadáním objednávky nabízíte nákup produktu za následujících podmínek. Všechny objednávky jsou závislé na dostupnosti a potvrzení ceny objednávky.

Doby odeslání se mohou lišit v závislosti na dostupnosti a mohou být zpožděny v důsledku poštovních prodlení nebo vyšší moci, za které nebudeme odpovědní.

Chcete-li uzavřít smlouvu s www.ivfbabble.com, musíte být starší 18 let a vlastnit platnou kreditní nebo debetní kartu vydanou bankou přijatelnou pro nás. www.ivfbabble.com si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli vaši žádost. Pokud bude vaše objednávka přijata, budeme vás informovat e-mailem a potvrdíme totožnost strany, se kterou jste uzavřeli smlouvu. To obvykle bude www.ivfbabble.com nebo v některých případech může být třetí stranou. Pokud je uzavřena smlouva s třetí stranou, www.ivfbabble.com nejedná jako agent ani zmocněnec a smlouva je uzavřena mezi vámi a touto třetí stranou a bude podléhat prodejním podmínkám, které vám dodají. Při objednávce se zavazujete, že všechny údaje, které nám poskytnete, jsou pravdivé a přesné, že jste oprávněným uživatelem kreditní nebo debetní karty použité k provedení vaší objednávky a že máte dostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů na zboží. Náklady na zahraniční produkty a služby mohou kolísat. Všechny inzerované ceny podléhají těmto změnám.

(a) Naše smlouva

Když zadáte objednávku, obdržíte potvrzovací e-mail s potvrzením přijetí vaší objednávky: tento e-mail bude pouze potvrzením a nebude představovat přijetí vaší objednávky. Smlouva mezi námi nebude uzavřena, dokud vám e-mailem nepotvrdíme, že vám zboží, které jste si objednali, bylo odesláno. Do uzavřené smlouvy bude zahrnuto pouze zboží uvedené v potvrzovacím e-mailu zaslaném v době odeslání.

(b) Ceny a dostupnost

Přestože se snažíme zajistit, aby všechny podrobnosti, popisy a ceny, které se objevují na tomto webu, byly přesné, mohou nastat chyby. Pokud zjistíme chybu v ceně jakéhokoli zboží, které jste si objednali, budeme o tom informovat co nejdříve a poskytneme vám možnost znovu potvrdit vaši objednávku za správnou cenu nebo ji zrušit. Pokud vás nemůžeme kontaktovat, budeme považovat objednávku za zrušenou. Pokud zrušíte a už jste za zboží zaplatili, obdržíte plnou náhradu.

Dodatečné náklady budou účtovány navíc; tyto dodatečné poplatky jsou případně jasně zobrazeny a zahrnuty do „celkových nákladů“.

(c) Platba

Po obdržení vaší objednávky provedeme standardní autorizační kontrolu na vaší platební kartě, abychom se ujistili, že na provedení transakce je dostatek prostředků. Po obdržení autorizace bude na vaši kartu připsána částka. Peníze přijaté po odečtení z vaší karty budou považovány za zálohy proti hodnotě zboží, které chcete koupit. Jakmile bude zboží odesláno a obdržíte potvrzovací e-mail, budou peníze zaplacené jako záloha použity jako protihodnota za hodnotu zakoupeného zboží, jak je uvedeno v potvrzovacím e-mailu.

(d) Zrušení předplatného
Chcete-li se odhlásit, musíte e-mailem oznámit jeden měsíc předem.

Zřeknutí se odpovědnosti

Materiál zobrazený na této webové stránce je poskytován bez jakýchkoli záruk, podmínek nebo záruk týkajících se jeho přesnosti. Pokud není výslovně uvedeno jinak, v plném rozsahu povoleném zákonem www.ivfbabble.com a jeho dodavateli, poskytovatelé obsahu a inzerenti tímto výslovně vylučují všechny podmínky, záruky a další podmínky, které by jinak mohly vyplývat ze statutu, obyčejového práva nebo práva spravedlnosti a neodpovídá za žádné škody, včetně, ale bez omezení, přímých, nepřímých, zvláštních, následných, represivních nebo náhodných škod nebo škod za ztrátu použití, zisků, dat nebo jiných nehmotných aktiv, poškození dobré vůle nebo pověsti, nebo náklady na pořízení náhradního zboží a služeb, které vyplývají nebo souvisejí s používáním, nemožností používat, výkonem nebo selháním této webové stránky nebo propojených stránek a jakýchkoli materiálů na nich zveřejněných, bez ohledu na to, zda takové škody byly předvídatelné nebo vznikly v smlouva, delikt, spravedlnost, restituce, ze zákona, podle obyčejového práva nebo jinak. Tím není dotčena odpovědnost společnosti www.ivfbabble.com za smrt nebo újmu na zdraví způsobenou nedbalostí, podvodným nepravdivým tvrzením, nepravdivým tvrzením ohledně základní záležitosti nebo jakoukoli jinou odpovědností, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platných právních předpisů.

Odkaz na tento web

Můžete odkazovat na naši domovskou stránku, pokud tak učiníte spravedlivým a legálním způsobem a nepoškodí naši pověst nebo ji nevyužijete, ale nesmíte vytvořit odkaz takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu asociace. , schválení nebo schválení z naší strany, pokud žádné neexistuje. Nesmíte zřídit odkaz z jakéhokoli webu, který nevlastníte. Tento web nesmí být orámován na žádném jiném webu ani nesmíte vytvořit odkaz na jinou část tohoto webu než na domovskou stránku. Vyhrazujeme si právo zrušit propojení bez předchozího upozornění.

Zřeknutí se odpovědnosti za vlastnictví ochranných známek, obrázků osobností a autorských práv třetích stran

S výjimkou případů, kdy je výslovně uvedeno jinak, nejsou všechny osoby (včetně jejich jmen a obrázků), ochranné známky a obsah třetích stran, služby a / nebo místa uvedené na těchto webových stránkách nijak spojeny, propojeny nebo spojeny s www.ivfbabble.com a vy by se neměla spoléhat na existenci takového spojení nebo příslušnosti. Veškeré ochranné známky / názvy uvedené na těchto webových stránkách jsou vlastnictvím příslušných vlastníků ochranných známek. Pokud je uvedena ochranná známka nebo obchodní značka, používá se výhradně k popisu nebo identifikaci produktů a služeb a v žádném případě není tvrzením, že tyto produkty nebo služby jsou schváleny společností www.ivfbabble.com nebo k ní připojeny.

odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete odškodňovat, bránit a udržovat neškodnou www.ivfbabble.com, její ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, konzultanty, agenty a přidružené subjekty, za jakékoli nároky třetích stran, odpovědnost, škody a / nebo náklady (včetně, ale neomezeně) (právní poplatky) vyplývající z používání tohoto webu nebo z porušení smluvních podmínek.

Změna

www.ivfbabble.com má právo podle svého absolutního uvážení kdykoli a bez předchozího upozornění změnit, odstranit nebo pozměnit Služby a / nebo jakoukoli stránku této Webové stránky.

Neplatnost

Pokud je některá část Smluvních podmínek nevynutitelná (včetně jakéhokoli ustanovení, ve kterém vylučujeme naši odpovědnost vůči vám), nebude vykonatelnost jakékoli jiné části Smluvních podmínek ovlivněna. Všechna ostatní ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Pokud je to možné, pokud lze kteroukoli klauzuli / dílčí klauzuli nebo část klauzule / dílčí klauzule oddělit tak, aby byla zbývající část platná, bude klauzule interpretována odpovídajícím způsobem. Případně souhlasíte s tím, že doložka bude opravena a interpretována tak, aby se podobala původnímu významu doložky / pododstavce, jak to dovoluje zákon.

Stížnosti

Provádíme postup vyřizování stížností, pomocí kterého se budeme snažit řešit spory při jejich vzniku. Pokud máte jakékoli stížnosti nebo připomínky, dejte nám vědět.

zřeknutí se práv

Pokud tyto podmínky porušíte a nebudeme podnikat žádné kroky, budeme mít stále právo používat naše práva a prostředky nápravy v jakékoli jiné situaci, kdy tyto podmínky porušíte.

celá dohoda

Výše uvedené smluvní podmínky představují úplnou dohodu stran a nahrazují všechny předchozí a současné dohody mezi vámi a www.ivfbabble.com. Zřeknutí se jakéhokoli ustanovení Smluvních podmínek bude účinné pouze tehdy, bude-li písemně podepsáno ředitelem společnosti www.ivfbabble.com.